TOUCH LOVE AMSTERDAM    


Home touchloveworldwideusa BREATHING ACT AFTERBIRTH WORLDWISE AFTERBIRTH WORLDWISE DAY 19 AFTERBIRTH WORLDWISE INTRIGUE AFTERBIRTH WORLDWISE LOVEbearer Many LOVERS Book 4267 SHOP REVIEW OF VOLUME 1 REVIEW2 Chancellormama Chancellor mamaandhermanychaptersreview Harriet Gore

        OUR ANCESTORS’ BOOK

All these divisions when would it end?

The whole humanity divided into 2

People of the book and people of no book

Those called black people and those called white

Those with religion and those without

Chosen people and those not chosen


People of the book will point to their book

Swear by it to be from their God

Rules and laws and way to live

Set in stone in words that live


People of the book, believe in their book

They rank it higher than any other book

When touched by a book, one lives by the book

People of the book, are touched by their book

And live by their book, not any other book


People with no book, do have their own book

For every human has own special book

Generations past, present, to come

Are moved by the awesomeness of what they experience

Some name it God, others name it LOVE

Some name it NOTHING, others name, SUPREME

Many relate in own special ways

Experience may not be written, in book form of now

Or set in stone or in words which live

Encounters are different and expressed in different ways


But what’s in this book of people of no book?

Their very own persons, palm prints and skin

The land on which they stand, or sit or lie

Mountains, valleys, hills, rivers and streams

The sky on which they gaze in awe and wonder

The waters of the earth, the spirit in all things

The sun, moon and stars and trees and air

The humans whom they meet and read to know

Seasons and change, wind and rain

Uninhibited, unrestricted, no censorship here

Flexible the spirit which reads as moved

All books written and all books unwritten

Are ancestors of all future books

United as one they educate human mind

Built from seen and unseen to build

The books which teach humans to always LOVE are united in LOVE

And enrich both ‘people of the book’ and ‘people of no book’; those called ‘black’ and those called ‘white’; those with ‘religion’ and those ‘without’; those termed ‘chosen’ and those termed ‘not chosen’

Their simple message is:“Be flexible, rigidity destroys

Open your mind to learn more and more, LOVE others, accept LOVE given. Peace is good, walk towards PEACE

  Photo and translation by LOVEbearer Helen Lang Co-founder Touch LOVE worldwide


       Het boek van onze voorousers:

Alle divisie`s wanneer zou het eindigen?

De gehele mensheid is verdeeld in tweën,

Mensen van het boek en de mensen zonder geen enkel boek.

Degenen die "zwarte"  mensen worden genoemd en degenen die de "witte"mensen worden genoemd.

Degenen met religie en degenen zonder religie,

Uitverkoren volk en de niet uitverkorenen.


Mensen van het boek zullen wijzen op hun boek

Erbij zweren bij hun GOD

Regels en wettten en de manier van leven

In steen gebeitelde woorden die leven.


Mensen zonder boek, hebben hun eigen boek

want ieder mens heeft zijn eigen speciale boek

Generaties gaan, zijn en komen.

Zij zijn geroerd door hety ontzagwekkend van wat ze ervaren

Sommige noemen het GOD, anderen noemen het LIEFDE

Sommige noemen het niets, anderen noemen het Het Hoogste.

Velen relativeren het in hun eigen speciale manier

Ontmoetingen zijn verschillend en uitgedrukt op verschillende manieren.

Maar wat is in het boek van de mensen zonder boek?


Hun eigen personen, handpalmafdrukken en de huid.

De grond waarop zij staan, of zitten of liggen.

Bergen, valleien, heuvels, rivieren en beken.

De lucht waarin zij staren vol ontzag en verwondering

De wateren van de aarde, de geest in alle dingen.

De zon, maan en de sterren en bomen en lucht.

De mensen die zij ontmoeten en lezen om te weten

Seizoenen en verandering, wind en regen

Onbevangen, onbeperkt geen censuur hier.


De geest is flexibel als het leest en zich daarin verplaatst

Alle boeken geschreven en all boeken onbeschreven,

zijn de voorouders van alle toekomstige boeken.

Verenigd als één onderwijzen zij de menselijke geest

Gebouwd om te zien en onzichtbaar om te bouwen.

De boeken die de mensen leren om altijd LIEF te hebben

zijn verenigd in de LIEFDE.

Er verrijken zowel "mensen van het boek"en "mensen zonder boek" ;

degenen die "zwarte"en degenen die"witte"heten.

Die met "religie"en die "" zonder" religie, degenen die "uitverkorenen"genoemd

worden en de zogenaamde "niet uit verkorenen".

Hun eenvoudige boodschap is: "Wees flexibel, stijfheid vernietigt"

Open je geest om meer en meer te leren, HOU van anderen, accepteer de LIEFDE die wordt gegeven.

Vrede is goed, loop met ons mee naar de Vred

Home

Touch